Projekt prowadzony w naszej szkole

                                                                                                                  smiley      DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE    smiley

Z wielką radością pragniemy ogłosić, że nasza szkoła przystąpiła właśnie do projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 9.1.1.

Celami szczegółowymi projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakładane cele i działania obejmą ponad 10 % populacji uczniów szkół podstawowych w woj. opolskim a długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki jak i nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką oparta o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy dla tych nauczycieli wzmocni efekt oddziaływania projektu.

W ramach projektu uczniowie klas I –VI będą brać udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole:

- 20 godzin zajęć z matematyki

- 20 godzin zajęć z przyrody                                                                           

oraz zajęciach wyjazdowych:                                                         

- Zaczarowany Świat (Opole)                                                      

- Teatr Lalki i Aktora w Opolu

- Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

- Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie

Odbędą się także zajęcia w szkole, prowadzone przez trenerów zewnętrznych:                                  

- 18 godzin  warsztatów: Formuła Sukcesu                                                                                                                      

- 18 godzin warsztatów: Kierunek Kariera

Pracownicy szkoły, którzy biorą aktywny udział w projekcie:

Małgorzata Starzec – szkolny lider projektu

Agnieszka Kała – zajęcia dodatkowe z matematyki

Cecylia Rathmann – zajęcia dodatkowe z przyrody

smiley  WSZYSTKIM UCZNIOM BIORĄCYM UDZIAŁ W PROJEKCIE ŻYCZYMY DUŻO ZABAWY I NIEZAPOMNIANYCH PRZEŻYĆ smiley