MISJA, WIZJA I MODEL ABSOLWENTA

„Walczmy o swoje miejsce w świecie”

 1. Nasza szkoła jest przyjazną, przygotowującą absolwentów do startu życiowego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Program szkoły jest ukierunkowany na ucznia i jego potrzeby, naszym zadaniem jest ciągła motywacja do postępów edukacyjnych.
 3. Nad rozwojem programu czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca właściwe dla uczniów metody nauczania i wychowania.
 4. Rodzice uczniów są współorganizatorami życia szkoły
 5. Szkoła umożliwia wyrównanie braków edukacyjnych wszystkim uczniom.

Dążymy  aby nasz absolwent :

 1. Umiał współpracować w grupie.
 2. Potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy.
 3. Wierzył w swoje możliwości.
 4. Rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji.
 5. Był wrażliwy na cierpienie innych.
 6. Doceniał wartości rodziny.
 7. Posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie higieny osobistej.
 8. Rozumiał celowość i potrzebę poszanowania mienia.