SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Samorząd Uczniowski:

  1. troszczy się o realizację postanowień regulaminu uczniowskiego;
  2. tworzy w szkole klimat wzajemnej życzliwości, pomocy i odpowiedzialności za siebie  i dobro wspólne;
  3. aktywnie współdziała w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wszystkich imprez szkolnych;
  4. przeprowadza promocję szkoły wśród swoich rówieśników;
  5. wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  6. przedstawia dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, radzie rodziców i Stowarzyszeniu, wnioski i opinie uczniów we wszystkich sprawach szkoły.

ELIZA JANCZAK

PRZEWODNICZĄCA

WIKTORIA KINDER

ZASTĘPCA

MAGDALENA NIEŚWIEC

SEKRETARZ

MARTYNA GOCZOŁ

CZŁONEK
 

mgr MAŁGORZATA STARZEC

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO