ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna czynna codziennie od 7:00 do 15:00

CELE  I  ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 1. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
 2. Realizacja planu pracy świetlicy w grupach wychowawczych.
 3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.
 4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny .
 5. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz organizowanie zajęć w tym zakresie.
 6. Uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze.
 7. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 8. Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.
 9. Rozwijanie i uczenie samodzielności.
 10. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.
 11. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 12. Rozwijanie umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 13. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami, placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami w środowisku.