WSPARCIE DLA UCZNIA

mgr ANNA KUC - JANCZAK

LOGOPEDA W NASZEJ SZKOLE

Logopeda to specjalista zajmujący się pomocą dla dzieci z różnorodnymi problemami w mówieniu jak np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie, mowa dzieci z niedosłuchem, rozszczepem podniebienia mowa cicha, niewyraźna itp. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

Seplenienie to wszelkie zakłócenia (zniekształcanie, zastępowanie, opuszczanie) wymowy jednej, kilku lub wszystkich głosek tzw. dentalizowanych: sz, ż, cz, dż s, z, c, dz ś, ź, ć, dź

Rotacyzm – brak głoski r, jej zastępowanie przez głoskę l lub j albo nieprawidłowa jej wymowa.

Bezdźwięczność – głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda – fota.

Drodzy Rodzice! Jeżeli Państwa dziecko ma trudności z wymową - nie czekajcie licząc, że problem ich likwidacja będzie minie sam - sprzyja to utrwalaniu zakłóceń i powoduje, że wymagała dużo więcej czasu i pracy.

Żadne dziecko nie chce mieć wady wymowy i nie chce, aby inni ją dostrzegali. Bardziej lub mniej wpływa ona na kontakty z innymi ludźmi oraz sukcesy w nauce. Dlatego dzieci próbują ją ukryć, zatuszować, wyprzeć ze świadomości, a przecież w szybki i bezbolesny sposób mogą się jej pozbyć. Potrzebny jest do tego właśnie logopeda, który zapraszając na terapię logopedyczną, otoczy dziecko swoją opieką i zapewni specjalistyczne podejście.

Gabinet logopedyczny jest dostępny dla wszystkich potrzebujących pomocy logopedycznej uczniów naszej szkoły. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu. Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was, Rodziców.

mgr Anna Kuc-Janczak

PEDAGOG W NASZEJ SZKOLE

Zadania pedagoga są różnorodne, często trudne. Kiedy zamyka drzwi gabinetu i siada na wprost młodego, często zagubionego i zrozpaczonego człowieka, przejmuje na siebie część jego problemów, negatywnych emocji i buntu. Pedagog dba o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje i prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze integracyjno - profilaktycznoterapeutycznym. Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo – wychowawczą. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Częstą formą pracy jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Pomaga w wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej; prowadzi zajęcia i warsztaty zawodoznawcze. Pedagog próbuje pomóc w konfliktach na różnych płaszczyznach. Robi wszystko co w jego mocy, ale nie jest cudotwórcą i mimo najszczerszych chęci, nie zawsze jego praca osiąga zamierzone efekty. Wpływ na to ma wiele czynników. Nie ma gotowych recept na rozwiązanie problemów. Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań; być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc.


GABRIELA DZIEWIOR

PIELĘGNIARKA W NASZEJ SZKOLE
Godziny pracy: Czwartek co dwa tygodnie i na wezwanie


Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Zgodnie z nazwą istotą tej opieki są medyczne działania profilaktyczne (prewencyjne) w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz środowiska szkolnego, w tym:
  • profilaktyka pierwotna (pierwszorzędowa) - ukierunkowana na wszystkich uczniów (np. szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) oraz szkołę i rodzinę (zachęcanie do zapewniania dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i nauki);
  • profilaktyka wtórna (drugorzędową) - dotycząca uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmująca wczesne wykrywanie ich objawów (testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie) oraz działania naprawcze;
  • profilaktyka trzeciorzędowa - poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom tych zaburzeń.