Strefa rodzica

Organizacja roku szkolnego

Harmonogram pracy szkoły

Zajęcia dodatkowe

Dodatkowe dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczyciel : InterRisk

Wysokość składki w roku szkolnym 2023/2024 : 50 zł

Wzory dokumentów

Deklaracja o zapisanie dziecka do szkoły
Deklaracja o uczęszczaniu dziecka na lekcje religi/etyki
Deklaracja wychowanie do życia w rodzinie
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu ze szkoły